fbpx

REGULAMIN UCZESTNIKA SPOTKANIA

 1. Udział w spotkaniu organizowanym przez Salwatoriański Ośrodek Powołań jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz podczas spotkania u organizatora
 2. Uczestnicy biorą udział w spotkaniu na własną odpowiedzialność.
 3. Minimalny wiek uczestnictwa w spotkaniu to ukończona siódma klasa szkoły podstawowej.
 4. Uczestnik biorący udział w spotkaniu zobowiązuję się do:
  1. obecności na wszystkich punktach programu;
  2. punktualności;
  3. przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 23:00-7:00;
  4. nieużywania sprzętu elektronicznego (w tym telefonów) w trakcie trwania punktów programu;
  5. udziału w zajęciach oraz pracach porządkowych przydzielonych przez organizatora;
  6. noclegu w miejscu wyznaczonym przez organizatora;
  7. zachowania czystości w miejscu trwania spotkania;
  8. niewprowadzania na teren spotkania, bez wiedzy organizatora, osób nieuczestniczących w spotkaniu organizowanym przez Salwatoriański Ośrodek Powołań;
  9. pilnowania dokumentów oraz cennych rzeczy, gdyż za ich zaginięcie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności;
  10. opuszczenia spotkania jedynie za zgodą organizatora, po wykonaniu czynności porządkowych;
  11. zgłoszenia organizatorom wcześniejszego opuszczenia spotkania.
 5. W trakcie trwania spotkania obowiązuję zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz zażywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych.
 6. W trakcie spotkania nie dopuszcza się upubliczniania postaw i poglądów sprzecznych z nauką Kościoła Katolickiego.
 7. W trakcie trwania spotkania nie dopuszcza się aktów przemocy i agresji.
 8. W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, dolegliwości zdrowotnych – należy zgłosić się do organizatora.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją spotkań prowadzonych przez Salwatoriański Ośrodek Powołań.
 10. Uczestnik udziela organizatorom bezterminowej zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach i filmach wykonywanych podczas spotkań prowadzonych przez Salwatoriański Ośrodek Powołań.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia kosztów za wszelkie zniszczenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania ze sprzętu oraz nieodpowiedniego zachowania.
 12. Uczestnikowi, który w trakcie trwania spotkania zrezygnuje z udziału w nim do 2 dni od jego rozpoczęcia, przysługuje  zwrot 50% kosztów spotkania. Po upływie 3 dni koszt nie podlega zwrotowi.
 13. Organizator nie zapewnia dietetycznych posiłków.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieodpowiedniego zachowania uczestników.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników spotkania.
 16. Uczestnik zobowiązuję się do podporządkowania się decyzjom organizatora w sprawach organizacyjnych oraz przestrzegania powyższego regulaminu.